Algemene Beschouwingen: Halderberge verdient beter

Donderdag 9 november werden in de gemeenteraad de begroting en daarmee de Algemene Beschouwingen besproken. Hier heeft ons raadslid Claudia van Domburgh in haar tekst haar zorgen geuit over de manier waarop in de afgelopen vergadering is omgegaan met de bewoners van Villapark Panjevaart en hun burgerinitiatief. Daarbij sprak zij ook haar zorgen uit over de mate waarin moties van oppositiepartijen zelden tot nooit voeten aan de grond krijgen bij coalitiepartijen. 

Wonen

Voor ons is het ook belangrijk dat we als gemeente écht eens gaan bouwen wat nodig is. Dat zijn géén dure koopwoningen of woningen die rijp zijn voor rijke vastgoedinvesteerders om voor hoge prijzen te verhuren. Voor Halderberge is het duidelijk: er is een noodzaak om meer sociale huur en écht goedkope, betaalbare koopwoningen te bouwen.

Bestaanszekerheid

Halderbergenaren die om welke reden dan ook afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering kunnen het niet gebruiken om onder een vergrootglas terecht te komen. Er zijn veel schrijnende gevallen geweest in ons land waarbij mensen ‘gestraft’ werden omdat zij van familie een tas boodschappen kregen. Wij willen daarom de maximale gift voor mensen in de bijstand verhogen. Daarvoor dienden wij deze motie in. Wij hebben ook oog voor inwoners die nu tussen wal en schip dreigen te vallen. Mensen die nu net niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand kunnen deze wel nodig hebben. Wij willen daarom ruimere normen voor de bijzondere bijstand, waarvoor wij een amendement (veranderd in een motie) hebben ingediend. Dit amendement hebben wij aan de hand van de uitleg van Wethouder Melisse aangepast naar een motie. Deze motie is vervolgens overgenomen door het college.

Gezondheid

De lucht in Halderberge is niet gezond. Bijna 80 dagen per jaar is de lucht zelfs niet schoon genoeg om veilig in de kunnen ademen. Dat is voor ons onacceptabel. Vorig jaar al diende D66 een motie in over het aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord. Dit akkoord biedt onder andere handvatten en doelen om een betere gezondheid voor onze inwoners te bewerkstelligen. Inmiddels is onze buurgemeente Etten-Leur hier bij aangesloten en is de provincie Noord-Brabant andere gemeenten aan het stimuleren om zich hierbij aan te sluiten. De wethouder gaf aan dat we als gemeente deelnemen aan een pilot. Op basis van de toezegging dat de gemeenteraad op de hoogte wordt gehouden hiervan, hebben we een eventuele motie ingetrokken.

Jongeren

Onze jongeren zijn de toekomst. Elke Halderbergse partij was mede daarom vorige week bij Tune Inn in Oudenbosch om samen met de jongeren te spreken over wat zij graag willen zien in de gemeente. Een aantal van hen gaf aan dat zij graag ook op de vrijdagavond bij Tune Inn terecht zouden kunnen. Ook gaven de jongerenwerkers aan dat zij niet voldoende tijd en capaciteit hebben om ook nog straatwerk te doen. Wij hebben daarom een motie ingediend om te onderzoeken of er een mogelijkheid is voor één extra jongerenwerker.

Dierenwelzijn en omgeving

In Halderberge kennen we helaas, net als in de rest van Nederland, een fenomeen wat zorgt voor stankoverlast, enorme mestoverschotten en nodeloos dierenleed: megastallen. Megastallen passen niet in de doelen om te verduurzamen en zorgen voor onwenselijke situaties voor boerderijdieren. Wij hebben daarom een motie ingediend om nieuwe uitbreiding van bio-industrie en megastallen tegen te gaan en te kijken om waar mogelijk megastallen te stimuleren om af te schalen.

De moties en het amendement

De resultaten van onze inzet voor Halderberge? Hieronder vind je een handig overzicht of het amendement en de moties het gehaald hebben en welke partijen voor en tegen hebben gestemd:
Motie: Bijzondere bijstand toegankelijker
Aangenomen
Motie: Geen megastallen
Verworpen
Motie: Ruimere giften in de bijstand
Verworpen
Motie: Jongerenwerkers
Verworpen