Armoede, werk en & inkomen

ARMOEDE & SCHULDEN

Geen mens kiest ervoor om in armoede te leven. Gebeurtenissen, omstandigheden, verkeerde keuzes en beleid kunnen redenen zijn waarom mensen in armoede terecht komen. Er heerst ook veel onzichtbare armoede onder mensen, gezinnen waar het op het eerste oog goed mee lijkt te gaan, zelfs onder mensen met een baan. Een toeslagenschandaal hopen we nooit meer mee te maken, maar er kan iedereen iets overkomen waardoor er financiële problemen kunnen ontstaan. Ook al gaat het je nu goed, bedenk dat het jou of je kind of kleinkind ook kan overkomen. Mensen die in een armoede situatie zitten of dreigen te komen hoeven zich niet te schamen. Zij moeten op begrip en hulp kunnen rekenen. Er is al beleid, hulp bij financiële zorgen, dit gaan we verder uitbreiden en vooral veel toegankelijker maken. Mensen moeten ons makkelijk kunnen vinden en weten dat we kunnen helpen. De schaamte voorbij, en armoede Halderberge uit!

WERK & INKOMEN

We gaan in de basis altijd uit van vertrouwen en de mogelijkheden van mensen, niet de onmogelijkheden. We helpen iedereen die kan werken aan een baan en gebruiken daarbij de mogelijkheden die aanwezig zijn om mensen ook echt duurzaam te helpen. Mensen die door een ziekte en/of beperking (tijdelijk) echt niet kunnen werken, helpen we met een zinvolle dagbesteding. Indien nodig wordt er ook gekeken of er bijvoorbeeld financiële problemen zijn of zijn te verwachten en wordt daarbij direct hulp geboden door de gemeente. Mensen die echt hulp nodig hebben met een inkomensvoorziening, kunnen op ons rekenen. Mensen die frauderen zullen we echter ook aanpakken, denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die een bijstandsuitkering krijgen, maar (deels) zwartwerken. Hier zullen we binnen de wettelijke kaders duidelijke, maar rechtvaardige regels voor opstellen. Ook zullen we ruimhartig omgaan met financiële hulp vanuit familie en vrienden.

HOE GAAN WIJ DAT DOEN?

SPEERPUNTEN ARMOEDE & SCHULDEN

  • We willen voorkomen dat schulden ontstaan doordat mensen te lang wachten om hulp te zoeken. Schaamte en de hoop op betere tijden spelen hierbij vaak een rol. Bij de vroegsignalering en in onze schuldhulpverlening hebben we daar aandacht voor;
  • We kiezen bij de aanpak van schuldenproblematiek en vroegsignalering altijd voor persoonlijk contact met inwoners;
  • PvdA-Groenlinks Halderberge vindt, dat onze gemeente als schuldeiser naast onze inwoners moet gaan staan en moet meekijken naar oplossingen, die haalbaar zijn. Dat betekent dat de beslagvrije voet altijd wordt gerespecteerd en gehanteerd.

SPEERPUNTEN WERK & INKOMEN

  • Iedereen heeft recht op werk;
  • We vinden vrijwilligerswerk zeer waardevol, maar geen volwaardig alternatief voor betaald werk. Onder het motto ‘vrijwilligerswerk is ook goed genoeg’ zijn veel mensen in de steek gelaten. Dit is niet wat we willen;
  • We vinden het belangrijk om samen met mensen te ontdekken, waar hun kansen en talenten liggen en wat de belemmeringen zijn om daar gebruik van te kunnen maken;
  •  We zetten arbeidsmatige dagbesteding in om naar Nieuwe
    Beschut(te) Werk(plekken).