Jeugd & toekomst

De jeugd heeft de toekomst. Het is daarom belangrijk dat wij als gemeente zorgen dat de toekomst rooskleurig is voor onze jongeren en kinderen. Daarvoor is door het hele verkiezingsprogramma rekening gehouden met de gevolgen van beleid voor jongeren en toekomstige generaties. Daarnaast zijn er enkele zaken die in het bijzonder met het oog op het creëren van een toekomstbestendige gemeente waar ook de generaties na ons met plezier kunnen wonen.

HOE GAAN WIJ DAT DOEN?

 • Onze gemeente krijgt een jongerenraad, zodat ook deze groep gehoord wordt. De jongerenraad wordt ondersteund door de griffie.
 • Jongeren en starters uit onze gemeente kunnen geen betaalbare (sociale) huurwoning vinden en vertrekken of blijven daarom langer thuis wonen. In de huisvestingsverordening leggen we daarom de voorrangsregels vast voor het toewijzen van sociale- en middeldure huur aan mensen met lokale binding. Zij krijgen voorrang bij 30 % van de vrijgekomen en recent opgeleverde sociale huurwoningen en bij 30 % van de middeldure huurwoningen.
 • We maken ons zorgen over de jongeren in het praktijk- (pro) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Goede begeleiding is noodzakelijk om te voorkomen, dat deze jongeren na het afronden van hun school uit zicht raken (zie ook hoofdstuk Sport, cultuur & onderwijs).
 • We onderzoeken hoe jongeren ook een vrijwilligersvergoeding kunnen krijgen en bij kunnen verdienen in de bijstand.
 • We zorgen voor voldoende stageplekken voor jongeren op alle niveaus. De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) is hierbij een extra aandachtspunt.
 •  Jeugdwerkers hebben een belangrijke signalerende rol, doordat zij laagdrempelig het gesprek aangaan met jongeren en jongeren bij bijvoorbeeld een potje voetbal hun verhaal kunnen doen. Deze manier van werken vanuit een laagdrempelige vertrouwensrelatie speelt een belangrijke rol in het voorkomen van zwaardere zorg voor jongeren. 
 • Jongeren met problematische schulden worden geholpen hun leven weer op de rit te krijgen. De gemeente neemt hun schulden over en begeleidt deze jongeren naar werk en/of scholing.
 • Jongeren, die voor het eerst zelfstandig gaan wonen, krijgen een financieel checkmoment om de bewustwording over wat ze financieel te wachten staat te vergroten.
 • We willen dat elk kind een startkwalificatie kan behalen. Zonder startkwalificatie is het vinden van een goede en zekere baan heel lastig. Om te voorkomen dat jongeren in onze gemeente zonder startkwalificatie de arbeidsmarkt op gaan werken we intensief samen met het voortgezet speciaal onderwijs, de middelbare scholen en mbo-instellingen (in de regio).
 • Alle kinderen en jongeren moeten mee kunnen doen aan cultuureducatie. We maken dit toegankelijk en betaalbaar door de samenwerking tussen culturele instellingen en het onderwijs aan te wakkeren.
 • Jongerenwerk wordt uitgebreid met meer straatwerkers, zoveel mogelijk ervaringsdeskundige. Zij gaan actief de straat op, naar de scholen, de hangplekken om met de jongeren in gesprek te gaan. Zij kunnen gebruik maken van de wijkteams en hun expertise als er specifieke hulp nodig is. Daarnaast hebben zij nauw contact met wijkagenten, de scholen en eventuele andere hulpverleners rondom de jongeren.